ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

825

 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Thực hiện công văn số 1072/UBND-NV ngày 13/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả chỉ số cấp tỉnh năm 2022 và bàn giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năm 2023; Căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, Ủy ban nhân dân phường Đức Xuân đã ban hành công văn 153/UBND-VP ngày 23/6/2023 yêu cầu cán bộ, công chức; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường thực hiện một số nội dung sau:

– Thứ nhất, Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, không để xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn, tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần; đặc biệt nghiêm cấm việc gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc, tình trạng người dân, doanh nghiệp phải chi thêm chi phí không chính thức mới có được kết quả.

Niêm yết, công khai minh bạch thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính cụ thể, đầy đủ, dễ hiểu, dễ thực hiện, người dân được hỗ trợ kịp thời để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

– Thứ hai, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, lựa chọn thêm các thủ tục hành chính “không chờ”; thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính ngay sau khi có kết quả giải quyết (sử dụng các hình thức như nhắn tin, gọi điện… để người dân biết, đến nhận kết quả, hoặc gửi qua bưu chính cho người dân, không để đến hạn mới trả kết quả).

– Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư; công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Đức Xuân phải tuân thủ nghiêm túc nội quy tiếp công dân, hướng dẫn, giải thích tận tình, thái độ lịch sự, thân thiện.

– Thứ tư, Tòan thể cán bộ công chức phường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong CCHC; hỗ trợ và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính để cải thiện tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh trực tuyến.

Thứ năm, Công chức tiếp nhận và trả quả đúng quy trình, cập nhật đầy đủ hồ sơ phát sinh, thành phần hồ sơ lên các phần mềm đúng quy định, đặc biệt đối với các lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ như: hộ tịch, chứng thực, bảo trợ xã hội, người có công… Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với lĩnh vực được giao nếu thực hiện không đủ, không đúng các quy trình theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Thứ sáu, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ đến Thường trực UBND phường để kịp thời giải quyết./.