PHƯỜNG ĐỨC XUÂN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN QUY CHẾ DÂN CHỦ

757

PHƯỜNG ĐỨC XUÂN TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN QUY CHẾ DÂN CHỦ

Thực hiện Công văn số 570/UBND-NCPC ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc Triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ 2; Công văn số 455/UBND-NV ngày 22/3/2023 của UBND thành phố về việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Uỷ ban nhân dân phường Đức Xuân đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn phường Đức Xuân. Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định, UBND phường đề nghị TTUBMTTQ Việt Nam, các tổ chức hội, đoàn thể phường Đức Xuân; các ông, bà Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn phường gửi đến nhân dân trên địa bàn tổ nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quyết định và gửi về UBND phường trước ngày 20/6/2023 để tổng hợp, chỉnh sửa và ban hành đúng thời gian quy định