Ban hành Quy chế dân chủ trên địa bàn phường Đức Xuân

768

Ban hành Quy chế dân chủ trên địa bàn phường Đức Xuân

Thực hiện Công văn số 570/UBND-NCPC ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc Triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ 2; Công văn số 455/UBND-NV ngày 22/3/2023 của UBND thành phố về việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quy chế dân chủ PĐX

Sau khi tổng hợp ý kiến từ Nhân dân các tổ dân phố, các cán bộ không chuyên trách ở tổ dân phố, ở phường, các CBCC UBND phường, UBND phường ban hành Quy chế dân chủ trên địa bàn phường Đức Xuân tại Quyết định số 01/QĐ/2023-UBND và nội dung Quy chế dân chủ.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư. Bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng, tạo khí thế phấn khởi, khích lệ các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…