Triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn phường Đức Xuân các tháng cuối năm 2023

569

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn phường Đức Xuân các tháng cuối năm 2023

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác CCHC, chuyển đổi số của phường các tháng cuối năm 2023, tại cuộc họp giao ban tháng 9/2023 Chủ tịch UBND phường đã giao các nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, rà soát, tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh, thành phố về nội dung, nhiệm vụ công tác CCHC, chuyển đổi số. Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý.

Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giai đoạn 2021 – 2025 (Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao.

Triển khai các nhiệm vụ phát triển Chính quyền số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về Chuyển đổi số.

Tiếp tục tăng cường đôn đốc công tác CCHC, công vụ để kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong thực thi công vụ, thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức theo quyết định của UBND thành phố. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp các nhiệm vụ trên của các cán bộ công chức, báo cáo Chủ tịch UBND phường để xem xét, chỉ đạo.

Công chức tư pháp nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm phát luật, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi. Tập trung nghiên cứu, kiểm tra, rà soát để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ các quy định pháp luật còn bất cập nhằm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội./.