NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI DỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỨC XUÂN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

1054

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội khóa 13

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-UBBC ngày 02/3/2021 của Ủy ban bầu cử phường Đức Xuân về việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đức Xuân nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ biên bản Hội nghị hiệp thương lần 3 ngày 16/4/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường Đức Xuân và cuộc họp ngày 26/4/2021 của UBBC phường Đức Xuân có 36 người ứng cử tại 06 đơn vị bầu cử để bầu 21 đại biểu Hội đồng nhân dân phường Đức Xuân khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.