Quyết định về việc thành lập tổ kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Đức Xuân

982

Thực hiện Thông báo số:98/TB-UBND ngày 17/7/2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số/16/CT-TTg tại khu vực dân cư F0 đi đến. Áp dụng cá biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện và Thành lập tổ kiểm tra liên ngành việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Đức Xuân.

Thành phần Tổ kiểm tra gồm: Lãnh đạo UBND, Trạm y tế phường, Công an, Bảo vệ dân phố, Cán bộ, công chức chuyên môn: Tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thực hiện theo Thông báo số:98/TB-UBND thành phố Bắc Kạn.

Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Đức Xuân thực hiện tốt các nội dung theo thông báo số 98/TB-UBND thành phố Bắc Kạn.