Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

975

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Bắc Kạn về việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, UBND phường Đức Xuân ban hành kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 số 04/QĐ-UBND ngày 20/1/2021. Đến nay đã triển khai thực hiện có hiệu quả được hơn 90% nhiệm vụ trọng tâm CCHC đã đề ra.

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Đức Xuân và khuyến khích người dân, doanh nghiệp cùng tham gia công tác CCHC của phường, Ủy ban nhân dân phường Đức Xuân ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 số 05/KH-UBND ngày 25/01/2021.

UBND phường thực hiện việc tuyên truyền CCHC lồng ghép tại các buổi giao ban, các buổi họp, sinh hoạt hàng tháng quý,hội nghị sơ kết, tổng kết, lồng ghép với các buổi tuyên truyền pháp luật… Thông qua công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền các ngành, đoàn thể, công chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ,công chức, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm thời gian và chi phí; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;  kế hoạch CCHC của tỉnh, thành phố, các nội dung trọng tâm CCHC của phường. Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các TTHC đã được đơn giản hóa, ban hành mới; tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Qua đó, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước; chú trọng đến hiện đại hóa nền hành chính, các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan được quan tâm thực hiện. Các cán bộ, công chức chuyên môn được trang bị đầy đủ máy tính, máy in và được cài đặt mạng internet phục vụ cho công việc. Thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý hồ sơ công vụ, tăng cường trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng. tổng số máy tính được trang bị trong toàn cơ quan là 18 máy, trong đó 08 máy xách tay và 14 máy đặt bàn. Sử dụng chữ ký số trong ký văn bản đảm bảo 100%.

Việc cung cấp, đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử phường được lãnh đạo UBND phường phân công công chức phụ trách văn hóa thông tin thực hiện thường xuyên, cập nhật các nội dung kịp thời./.