Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” tại phường Đức Xuân

926

Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” tại phường Đức Xuân

 

Thực hiện Công văn số 1544/UBND-VP ngày 16/8/2022 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) “không chờ”. Để đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” tại phường Đức Xuân, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, UBND phường Đức Xuân đã ban hành công văn giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận TTHC tại phường.

(Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Đức Xuân)

Đối với công chức tiếp nhận TTHC (Văn phòng-Thống kê; Văn hóa-Xã hội; Địa chính-Xây dựng, Nông lâm; Tư pháp-Hộ tịch; Tài chính-Kế toán): Rà soát, lựa chọn những thủ tục hành chính có tính khả thi, phù hợp, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp để đưa ra thực hiện, giải quyết theo hình thức “không chờ” (Lưu ý tập trung thực hiện nguyên tắc này đối với những thủ tục hành chính có thời gian giải quyết ngắn ngày, đơn giản, việc giải quyết thủ tục không liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị); Đề xuất giải pháp tái cấu trúc quy trình để đáp ứng được việc giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” đối với một số TTHC, báo cáo UBND phường để có hướng xử lý đối với một số thủ tục hành chính “gần” đáp ứng thực hiện thủ tục hành chính “không chờ”.

Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” tại bộ phận chuyên môn; đẩy mạnh việc tuyên truyền để đông đảo người dân, doanh nghiệp được biết và thực hiện, như qua báo, đài, cuộc họp tổ dân phố,…

Hàng quý, báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” lồng ghép tại báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho UBND phường theo quy định (qua Văn phòng-Thống kê, công chức đầu mối của phường) tổng hợp báo cáo thành phố.

Giao công chức Văn phòng-Thống kê: Phối hợp với công chức khác thực hiện các nhiệm vụ tại mục 1 văn bản này (Lập danh sách tham dự Hội nghị tập huấn thực hiện rà soát theo yêu cầu; lựa chọn tối đa thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến – trên cơ sở các bộ phận đề xuất ).

Giao công chức Văn hóa-Xã hội: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức, xây dựng các tin, bài, phóng sự, video clip ..v.v. tuyên truyền về việc giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” tại đơn vị. Kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, mô hình, cách làm hay trong thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” tại đơn vị.