Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

449

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Bắc Kạn thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, UBND phường Đức Xuân ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch tuyên truyền CCHC số 19/KH-UBND ngày 24/01/2022.

UBND phường thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền về Cải cách hành chính như lồng ghép vào các Hội nghị giao ban cơ quan, giao ban với các tổ dân phố, trên trang thông tin điện tử của phường, trên nhóm zalo giữa UBND phường với các tổ dân phố về các nội dung:

 

  1. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả thực hiện công tác CCHC ở các cấp.
  2. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC; Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
  3. Đăng tải các ý kiến, kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân và các phản hồi ý kiến, kiến nghị; Công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hòm thư điện tử của phường để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cá nhân và tổ chức liên quan đến CCHC.
  4. Cập nhật thu thập tin tức, bài viết về CCHC của bộ, ngành trung ương, tỉnh và thành phố.
  5. Cập nhật, đăng tải công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC của các cấp, các ngành thuộc thẩm quyền quản lý.