Tuyên truyền CCHC tháng 6

764

Tuyên truyền CCHC tháng 6

UBND phường Đức Xuân đã khai nâng cấp, cải tạo và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu tại bộ phận một cửa nhằm xây dựng văn hóa làm việc tích cực, nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện.

 Ngày 14/4/2022, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2319/VPCP-KSTT về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của bộ phận một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Trên cơ sở các nội dung hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiên cứu hướng dẫn bộ nhận diện thương hiệu để sử dụng thống nhất cho bộ phận một cửa các cấp thuộc thẩm quyền quản lý.

Là địa bàn trung tâm nên ngay khi có chỉ đạo UBND phường Đức Xuân đã nhanh chóng triển khai xây dựng bộ nhận diện thương hiệu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bộ nhận diện thương hiệu sẽ phải thể hiện được 5 tinh thần cốt lõi: khoa học, hiệu quả, hiện đại, sẵn sàng và thân thiện. Việc triển khai bộ nhận diện thương hiệu đảm bảo yêu cầu về thiết kế nội thất, ngoại thất, biển hiệu và đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, màu sắc, phông chữ.. theo hướng dẫn.