UBND Phường Đưc Xuân ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và nâng cao Chỉ số năm 2023

903

UBND Phường Đưc Xuân ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và nâng cao Chỉ số năm 2023

 Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 09/5/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số năm 2022, nâng cao Chỉ số năm 2023, UBND phường Đức Xuân xây dựng kế hoạch để khắc phục, nâng cao Chỉ số năm 2023, với những nội dung sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

Khắc phục những nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số bị mất điểm trong năm 2022, nâng cao Chỉ số năm 2023.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC. Phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 ở vị trí cao hơn năm 2022 và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng qua các năm tiếp theo.

  1. Yêu cầu

Người đứng đầu cơ quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo chấn chỉnh khắc phục các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm đã được chỉ ra; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc khắc phục và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính.

Khắc phục những điểm số bị trừ phải gắn với duy trì, nâng cao các nội dung cải cách hành chính đạt điểm chỉ số tốt trong những năm qua. Đồng thời, phải gắn với việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm của phường.

 

 

 

(Hình ảnh: Công chức Bộ phận và tiếp nhận và trả kết quả phường Đức Xuân hướng dẫn người dân thực hiện TTHC)

  1. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  2. Tiếp tục duy trì, nâng cao các nội dung cải cách hành chính đã đạt được kết quả và đạt điểm chỉ số tốt trong năm 2022, để nâng cao Chỉ số năm 2023 (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch).
  3. Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế các nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm trong năm 2022, để chỉ số cải cách hành chính năm 2023 tăng xếp thứ hạng (chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch).

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Cán bộ, công chức UBND phường tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện tại Mục II Kế hoạch này; báo cáo UBND phường (qua công chức Văn phòng – Thống kê) kết quả thực hiện.
  2. Các công chức chuyên môn được giao chủ trì tham mưu thực hiện 07 lĩnh vực Chỉ số cải cách hành chính, chủ động tham mưu UBND phường, Chủ tịch UBND phường ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận thực hiện tốt những nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực. Khi thực hiện tự chấm điểm bám sát yêu cầu hướng dẫn của UBND thành phố và cung cấp tài liệu kiểm chứng đầy đủ, kịp thời.
  3. Công chức Văn phòng – Thống kê chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan rà soát, kiến nghị với UBND tỉnh những vấn đề chưa hợp lý về nội dung, phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp xã để nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp.

Giúp UBND phường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện kế hoạch; hết tháng 12/2023 báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện./.

Phụ lục I

 CÁC NHIỆM VỤ TIẾP TỤC DUY TRÌ THỰC HIỆN NÂNG CAO CHỈ SỐ CCHC NĂM 2023

 

TT Nhiệm vụ Bộ phận chủ trì Bộ phận phối hợp Thời gian             thực hiên
1 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao chủ trì thực hiện trong kế hoạch CCHC năm 2023, để đến hết tháng 12/2023 hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra. Cán bộ, công chức UBND phường Công chức Văn phòng – Thống kê Quý III-IV/2023
2 Thực hiện tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là tuyên truyền về giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần và dịch vụ bưu chính công ích. Công chức bộ phận Một cửa Công chức Văn phòng – Thống kê; Văn hóa – xã hội Thường xuyên
3 Khắc phục kịp thời 100% tồn tại, hạn chế do đoàn thành tra, kiểm tra kiến nghị. Cán bộ, công chức UBND phường Công chức Văn phòng – Thống kê Quý III-IV/2023
4 Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Cán bộ, công chức phường Công chức Tài chính – kế toán Thường xuyên
5 Duy trì thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại đơn vị. Công chức bộ phận Một cửa Công chức Văn phòng – Thống kê; Văn hóa – xã hội Thường xuyên
6 Duy trì thực hiện tốt và luôn cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 phù hợp với tiến trình CCHC. Công chức bộ phận Một cửa Công chức Văn phòng – Thống kê; Văn hóa – xã hội Thường xuyên
7 Đẩy mạnh việc thu ngân sách theo kế hoạch được giao đối với địa phương. Hội đồng tư vấn thuế Chủ tịch UBND phường Quý III-IV/2023
8 Duy trì tốt và luôn cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại đơn vị Công chức bộ phận Một cửa Công chức Văn phòng – Thống kê Thường xuyên
9 Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC Công chức bộ phận Một cửa Công chức Văn phòng – Thống kê Thường xuyên

 Phụ lục II

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHÍ THÀNH PHẦN

CHỈ SỐ CCHC BỊ TRỪ ĐIỂM NĂM 2022

 

TT Nhiệm vụ và giải pháp       Bộ phận chủ trì Bộ phận phối hợp Thời gian             thực hiên
1 Xây dựng các sáng kiến, giải pháp mới, nội dung phải thể hiện được kết quả, hiệu quả thực tế đã triển khai áp dụng bằng số liệu cụ thể, ngắn gọn. Cán bộ, công chức UBND phường Công chức Văn phòng – Thống kê Quý III-IV/2023
2 Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố giao; đảm bảo các nhiệm vụ được giao tham mưu thực hiện có chất lượng, kịp thời, đúng thời gian quy định. Chủ tịch UBND phường Công chức

chuyên môn phường

Thường xuyên
3 Nghiêm túc thực hiện tốt việc cập nhật hồ sơ TTHC lên phần mềm một cửa điện tử, đảm bảo đầy đủ, kịp thời; thường xuyên kiểm tra hoạt động Bộ phận một cửa. Công chức bộ phận Một cửa Công chức Văn phòng – Thống kê Thường xuyên
4 Đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người dân đến nộp hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa. Công chức bộ phận Một cửa Tổ công nghệ số cộng đồng Thường xuyên
5 Tiếp tục quán triệt cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh về đẩy mạng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “công dân điện tử”, gương mẫu đi đầu trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ, công chức cơ quan phường Công chức Văn phòng – Thống kê Thường xuyên
6 – Triển khai thực hiện tốt các giải pháp nêu tại Kế hoạch 237/KH-UBND ngày 02/12/2021 tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025.

 

Công chức bộ phận Một cửa Công chức Văn phòng – Thống kê Thường xuyên
7 Đề xuất, tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC Công chức bộ phận Một cửa Công chức Văn phòng – Thống kê Thường xuyên
8 Thực hiện đầy đủ báo cáo thu thập thông tin về thi hành pháp luật Công chức Tư pháp – Hộ tịch Công chức Văn phòng – Thống kê Quý IV/2023
9 Nâng cao thời lượng, nội dung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trên trang tông tin điện tử và Đài truyền thanh Công chức Văn hóa – thông tin Công chức Văn phòng – Thống kê Thường xuyên
10 Cập nhật đầy đủ, luân chuyển xử lý 100% hồ sơ giải quyết TTHC vào phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của tỉnh. Công chức bộ phận Một cửa Công chức Văn phòng – Thống kê Thường xuyên