Kế hoạch thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường Đức Xuân”

750

Kế hoạch thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường Đức Xuân”

 

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Bắc Kạn về thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Bắc Kạn”, Uỷ ban nhân dân phường Đức Xuân ban hành kế hoạch thực hiện tại văn bản số 89/KH-UBND ngày 04/7/2023

Mục tiêu: Phấn đấu đến ngày 10/10/2023, tỷ lệ cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên toàn phường đạt:

– Về tỷ lệ phát sinh DVCTT: 100% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT một phần được tiếp nhận trực tuyến.

– Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa đạt 100%.

– Tỷ lệ hồ sơ phát sinh của các TTHC (được cung cấp DVCTT toàn trình, DVCTT một phần) có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 50%.

– Tỷ lệ hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh trong lĩnh vực chứng thực đạt 20%.

Tổ chức thực hiện

Công chức bộ phận Một cửa, Tổ công nghệ số cộng đồng; Tổ Đề án 06 phường: Căn cứ nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Kế hoạch này tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện.

– Đề nghị UB MTTQVN phường, các đoàn thể phường, 18 tổ trưởng dân phố: Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia kế hoạch này.

– Hội đồng thi đua khen thưởng phường:

– Theo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên, theo dõi các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường Đức Xuân” trình Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét khen thưởng và đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng.

– Công chức Văn phòng – Thống kê:

– Theo dõi, đôn đốc các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc và đề xuất UBND phường xem xét chỉ đạo, giải quyết.

– Tổng hợp và trình khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường Đức Xuân”.

– Công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách thông tin – tuyên truyền): Thường xuyên thông tin, tuyên truyền nội dung kế hoạch này trên trang thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường.