UBND phường Đức Xuân tuyên truyền, triển khai cuộc thi “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023

557

                UBND phường Đức Xuân tuyên truyền, triển khai cuộc thi “Tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023

 Thực hiện Kế hoạch số 571/KH-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 và Công  văn 5921/CV-BTC, ngày 08/9/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 về phát động cuộc thi trực tuyến.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023 nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về nội dung cốt lõi, chủ yếu, những điểm mới về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chuyên đổi số trên địa bàn tỉnh. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết về thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Cuộc thi sẽ chính thức diễn ra từ 00h00’ ngày 10/9/2023 đến 24h00’ ngày 30/9/2023.

UBND phường Đức Xuân đã ban hành công văn số 236/UBND-VP ngày 08/9/2023 về triển khai cuộc thi tìm hiểu chuyển đổi số với các nội dung trọng tâm như sau:

1.Yêu cầu 100% cán bộ, công chức cơ quan phường tham gia cuộc thi đầy đủ, đúng thời gian.

  1. Tổ công nghệ số tại phường và tổ công nghệ số tại tổ dân phố hướng dẫn Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn phường cách thức tham gia cuộc thi, truy cập vào địa chỉ trang web https://thitructuyenchuyendoiso.backan.gov.vn thông qua máy vi tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet để dự thi.
  2. UBMTTQ, các đoàn thể phường và 18 Tổ trưởng dân phố tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

(Gửi kèm thể lệ tham gia cuộc thi)