Phường Đức Xuân đẩy mạnh cải cách hành chính từ đầu năm 2024

529

Phường Đức Xuân đẩy mạnh cải cách hành chính từ đầu năm 2024

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phường Đức Xuân xác định đẩy mạnh và chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm.

Năm 2023, công tác CCHC của phường có nhiều chuyển biến tích cực . Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: còn tình trạng thao tác tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) quá hạn trên phần mềm (thực tế đã trả đúng hạn) ; việc triển khai thực hiện việc thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia chưa đạt chỉ tiêu, tỷ lệ chứng thực điện tử chưa đạt theo kế hoạch…

Năm 2024, phường Đức Xuân  xác định công tác ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh CCHC và chuyển đổi số đối với một số lĩnh vực trọng tâm. UBND phuờng bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác CCHC của cấp trên, tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến CCHC thông qua hệ thống pano, áp phích hoặc tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp để nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức công vụ của cán bộ, nhất là đội ngũ công chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho người dân. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện hoạt động; niêm yết, công khai đầy đủ các TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng công chức.

Để công tác CCHC được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, trước hết cần nêu cao vai trò trách nhiệm gắn với việc nêu gương người đứng đầu. Trong đó, mỗi cá nhân cần phải xây dựng chương trình trọng tâm cho cả năm. Tích cực áp dụng việc chuyển đổi số trong điều hành và quản lý công việc. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng đăng ký tài khoản dịch vụ công cho công dân và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt..  thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, các nhiệm vụ về CCHC và chuyển đổi số; phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% các nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.