Phường Đức Xuân đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

20

Phường Đức Xuân đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của Cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, tạo sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước, vừa qua, UBND phường đã yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành trên địa bàn.

Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2024 tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế – xã hội; tuyên truyền đối với nội dung, kết quả các Chỉ số đánh giá hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước như: Chỉ số CCHC; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, hành chính nhà nước; Chỉ số năng lực cạnh tranh; Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công; Chỉ số chuyển đổi số…

Tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. Các sáng kiến kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay trong CCHC; các tấm gương cán bộ, công chức và người lao động có tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Các đề xuất, góp ý, phát hiện các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân về công tác CCHC. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC; tuyên truyền các ý kiến, góp ý, phản ánh của người dân đối với công tác CCHC..

Để công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024  được triển khai hiệu quả, UBND phường yêu cầu: Công tác phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa chiều, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng nhóm đối tượng. Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch CCHC năm 2024. Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông tin, tuyên truyền về CCHC phải góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.