KẾ HOẠCH TIẾP CÔNG DÂN TẠI BUND PHƯỜNG ĐỨC XUÂN

891

KẾ HOẠCH TIẾP CÔNG DÂN TẠI BUND PHƯỜNG ĐỨC XUÂN

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của Hội đồng nhân dân phường Đức Xuân về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh phường Đức Xuân năm 2023. UBND phường Đức Xuân xây dựng kế hoạch tiếp công dân và giải quyết đơn thư năm 2023 tại kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2023.

Mục đích: Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị. Đảm bảo triển khai đồng bộ trên địa bàn phường; xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, các bộ phận chuyên môn.

Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và thủ trưởng đơn vị trong công tác tiếp công dân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, chủ động giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở, hạn chế tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh đơn thư tồn đọng kéo dài.

Tăng cường phối hợp về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách pháp luật trong Nhân dân.

Yêu cầu: Việc tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế về tiếp công dân.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung như: Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở UBND phường;Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người đến trụ sở UBND phường khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung; Điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân; Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Việc theo dõi, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân;Phối hợp tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân

Tổ chức thực hiện:

Công chức Văn phòng – Thống kê: Phối hợp với công chức Tài chính – kế toán thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư, đảm bảo kinh phí cho hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cơ sở vật chất cho địa điểm tiếp công dân theo quy định. Phối hợp với công chức Tư pháp – Hộ tịch theo dõi, kiểm tra việc giải quyết đơn thư. Định kỳ đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc  trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Hàng tháng bố trí thời gian, địa điểm tham mưu cho Lãnh đạo UBND phường kết hợp việc tiếp công dân với giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân; Định kỳ tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch của UBND phường.

Công chức chuyên môn phường: Thực hiện tiếp công dân và tham mưu giải quyết đơn thực thuộc lĩnh vực phụ trách khi có yêu cầu của lãnh đạo UBND phường đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND, MTTQ và các đoàn thể phường: Bố trí, sắp xếp thời gian phối hợp với UBND phường trong thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư khi có đề nghị của UBND phường./.