TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4/2023

795

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4/2023

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua DVCTT và thanh toán trực tuyến trên địa bàn phường Đức Xuân.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, thành phố, và qua việc kiểm tra, đánh giá trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thời gian qua cho thấy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và phát sinh hồ sơ TTHC qua DVCTT trên địa bàn phường đã được nâng cao. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua DVCTT và thanh toán trực tuyến chưa đảm bảo theo yêu cầu. Để nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh qua DVCTT và thanh toán trực tuyến trên địa bàn phường, cải thiện các chỉ số của phường trong năm 2023, góp phần giảm chi phí, đem lại sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, UBND phường đã ban hành công văn số 69/UBND-VP ngày 04/4/202, theo đó công văn đề nghị các bộ phận, cá nhân thực hiện một số nội dung sau:

  1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường

Tích cực tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, tiếp nhận và cấp phát tờ rơi, sổ tay cho người dân, doanh nghiệp, tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội (thông qua zalo, facebook…).

– Cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa nghiên cứu, nắm chắc quy trình, nghiệp vụ, đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, “cầm tay, thực hiện”, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tạo tài khoản qua Dịch vụ công Quốc gia hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT, thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với các TTHC có quy định phí, lệ phí; đảm bảo 100% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC đã được cung cấp DVCTT một phần cho phép nộp hồ sơ trực tuyến phải được “tiếp nhận” trực tuyến; 50% hồ sơ phát sinh của các TTHC có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

– Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về kết quả thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực được phân công.

(Ảnh: Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn người dân

  1. Giao Tổ Công nghệ số Cộng đồng phường

– Chủ động xây dựng kế hoạch phân công thành viên Tổ công nghệ số tham gia trực và tổ chức hướng dẫn Nhân dân đăng ký, tạo tài khoản qua Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT. Thời gian thực hiện: Thường xuyên; thời gian bắt đầu 10/4/2023.

  1. Giao công chức văn phòng – Thống kê

– Giao công chức Văn phòng – Thống kê, đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp đánh giá kết quả giải quyết TTHC của phường để kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu DVCTT tại đơn vị./.