Phường Đức Xuân tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính

913

Phường Đức Xuân tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính

Thực hiện công văn số 1253/UBND-NV, ngày 05/7/2023 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc chấp hành các quy định về kỷ cương, lề lối, sử dụng thời giờ làm việc và tham gia các hoạt động thương mại. Nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, thực hiện đúng các quy định về việc tham gia các hoạt động thương mại của cán bộ, công chức, UBND phường Đức Xuân yêu cầu cán bộ, công chức cơ quan phường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động công vụ; chấp hành các quy định về văn hóa công sở, tuân thủ nội quy, quy chế làm việc; đeo thẻ cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, nhất là ở những nội dung công việc liên quan trực tiếp đến tổ chức, công dân.

Hình ảnh: Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm lịch trực tại phường

Tại Bộ phận một cửa phường Đảng ủy, UBND phường đã tăng cường tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ về CCHC, chuyển đổi số; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của cán bộ, công chức để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 6 tháng qua, phường không có hồ sơ thủ tục hành chính nào giải quyết quá hạn.

Để nâng cao chất lượng CCHC, ngay từ đầu năm, UBND phường đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu trong công tác chuyên môn của từng bộ phận, từng cán bộ, công chức, góp phần tăng hiệu suất trong công việc. Chỉ đạo các công chức rà soát, thực hiện công khai các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND phường và giải quyết kịp thời các công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh đa cấp theo chỉ đạo tại Văn bản số 5480/UBND-GTCNXD ngày 18 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh đa cấp tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (tại điểm đ khoản 2 Điều 28 nêu rõ những trường hợp không được tham gia bán hàng đa cấp gồm có:“Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức” và Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh

Nhờ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, công tác CCHC của phường Đức Xuân đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong 6 tháng năm 2023, bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn phường đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng hạn các của tổ chức, cá nhân, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.