Yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ về Chuyển đổi số; cải cách hành chính các tháng cuối năm 2023

544

 

Yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ về Chuyển đổi số; cải cách hành chính các tháng cuối năm 2023

Thực hiện Công văn số 2123/UBND-VP ngày 20/10/2023 của UBND thành phố về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, UBND phường Đức Xuân đã ban hành công vắn số 172/CV-UBND ngày 23/10/2023 yêu cầu các cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa; Trưởng các, ban, ngành đoàn thể; Tổ công nghệ số cộng đồng phường; Các Ông/bà tổ trưởng dân phố tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau:

  1. Về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

– Các cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa phường thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 797/KH-UBND ngày 31/12/2020 về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương giai đoạn 2020 – 2025 theo lộ trình đã đặt ra; thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2848/UBND-NCPC ngày 11/5/2022, gắn kết quả thực hiện việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu.

– Đảm bảo việc cập nhật hồ sơ thủ tục hành chính tại phần mềm Một cửa điện tử đầy đủ, kịp thời để không ảnh hưởng đến tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính chung của cả tỉnh (việc cập nhật không đầy đủ, không hoàn chỉnh quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Một cửa điện tử sẽ không được tính tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ).

  1. Về chứng thực điện tử

Công chức Tư pháp đẩy mạnh giải pháp để đảm bảo tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hằng tháng, tổng hợp số hồ sơ phát sinh của dịch vụ công này gửi phòng Tư pháp thành phố tổng hợp (thời gian chốt số liệu từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo).

  1. Tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính, chuyển đổi số

– Trưởng các, ban, ngành đoàn thể; Tổ công nghệ số cộng đồng phường tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, hội viên và người dân biết về các nội dung của Chuyển đổi số, tập trung vào các nội dung sau:

+ Đăng ký, tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến.

+ Hướng dẫn người dân tạo tài khoản định danh điện tử.

+ Hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID.

+ Tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; đăng ký dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, viễn thông… qua tài khoản ngân hàng

+ Tuyên truyền tiện ích của thủ tục chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hình ảnh:  Trang thông tin điện từ phường Đức Xuân

– Các Ông/bà tổ trưởng dân phố: Tuyên truyền đến người dân tại các nhóm zalo, các cuộc họp tổ dân phố về các văn bản chỉ đạo, nội dung cải cách hành chính, chuyển đổi số và các nhiệm vụ khi nhận được từ UBND phường, UBND thành phố. Theo dõi trang thông tin điện tử phường  tại địa chỉ: https://ducxuan.backancity.gov.vn/ để cập nhật các thông tin mới về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tại phường./.