Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách TTHC

456

         

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách TTHC  

 

Thực hiện Công văn số 240/UBND-VP ngày 15/02/2024 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách TTHC năm 2024, UBND phường Đức Xuân đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

– Thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC…

– Thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tỷ lệ theo yêu cầu và thực hiện rà soát, bổ sung các TTHC cần phải sửa đổi bổ sung, đơn giản hóa cho phù hợp với thực tiễn.

Ảnh: Niêm yết TTHC tại phường Đức Xuân

– Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Rà soát, đề xuất danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

– Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7166/UBND-NCPC ngày 25/10/2023.