CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN

27

CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN

 

Trên cơ sở kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, UBND phường Đức Xuân  đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số gắn với các mục tiêu cụ thể; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng bộ phận. Từng bước xây dựng chính quyền số, đã phối hợp triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng; duy trì hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp huyện, xã; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Cổng Thông tin điện tử; thư điện tử; hệ thống thông tin báo cáo. Việc sử dụng hiệu quả hệ thống Quản lý văn bản điều hành trong các cơ quan hành chính Nhà nước đã tạo thành hệ thống liên thông trong việc gửi, nhận và xử lý văn bản điện tử trên địa bàn.

UBND phường đã được trang bị máy tính mạng LAN, kết nối Internet băng thông rộng cố định để phục vụ công tác chuyên môn; thực hiện kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng ,sử dụng chữ ký số và các phần mềm công nghệ thông tin dùng chung liên thông 2 cấp huyện, xã; 100% văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã được ký số thay thế văn bản giấy (trừ văn bản bí mật Nhà nước và văn bản khó số hóa). 100% cán bộ công chức, được trang bị hòm thư điện tử công vụ sử dụng hòm thư công vụ trong xử lý công việc, góp phần đáp ứng tốt nhất nhu cầu người dân, doanh nghiệp.

Về phát triển kinh tế số,khuyến khích người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh.

Công tác quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn an ninh thông tin được huyện quan tâm đặc biệt; việc cập nhật các kiến thức về bảo đảm an toàn an ninh thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin đã được đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện thường xuyên;

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, hướng đến phát triển chính quyền số, kinh tế số theo lộ trình đề ra UBND phường tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp; trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khai thác các dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân ứng dụng chuyển đổi số trong mọi mặt của cuộc sống; nâng cao trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số , gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác này. Đồng thời, tiếp tục đầu tư trang bị phục vụ công tác chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả chuyển đổi số vào thành tích thi đua đơn vị.