Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Kạn tuyên truyền lưu động tại tổ 12 phường Đức Xuân

517

Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Kạn tuyên truyền lưu động tại tổ 12 phường Đức Xuân

Căn cứ công văn số 61/CV-TTVHTT&TT ngày 07/12/2023 của Trung tâm văn hóa – Thể thao và truyền thông thành phố Bắc Kạn về việc truyền thông lưu động trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

UBND phường Đức Xuân thông báo rộng rãi tới bà con nhân dân trong tổ đến xem và cổ vũ cho đội tuyên truyền lưu động của thành phố Bắc Kạn, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng hình thức sân khấu hóa.

Nguồn VHXH.